Home‎ > ‎ICO News‎ > ‎

New review studies concerning education honored (in Dutch)

posted 22 Apr 2013, 05:41 by ICO Education
Om de laatste stand van wetenschappelijke kennis over het onderwijs in beeld te brengen en op zijn waarde te schatten, laat NWO tien nieuwe onderzoeken uitvoeren. De onderwerpen variëren van motivatie voor exacte vakken tot beoordelingen in het kunstonderwijs, onderzoekend leren, ADHD en dyslexie. De Programmaraad voor het Onderwijsonderzoek, onderdeel van NWO, stelde de nieuwe projecten in maart vast.

Het totale budget voor de ronde Review Studies was 500.000 euro. Elk project bedraagt maximaal 50.000 euro. Er zijn 42 voorstellen ingediend, waarvan er tien zijn gehonoreerd. De tien gehonoreerde onderzoeksprojecten zijn hieronder kort samengevat.

Dr. S.F. Akkerman, Universiteit Utrecht
Het verbinden van binnen- en buitenschools leren van leerlingen: de ontwikkeling van een verklarend raamwerk 

Scholen worden gezien als de maatschappelijke hoeksteen voor het initiëren, faciliteren en ondersteunen van leren, maar zijn niet de enige omgeving waarin leerlingen leren. Het doel van dit onderzoek is om factoren te identificeren die een rol spelen in de totstandkoming van de (dis)continuïteit tussen de school en de buitenwereld en om na te gaan onder welke voorwaarden discontinuïteit leerpotentieel kan hebben.

Dr. A. Bakker, Universiteit Utrecht
Interesse wekken voor bèta: Een meta-analyse van experimentele en quasi-experimentele studies

Om studenten te motiveren om voor exacte richtingen te kiezen, zijn affectieve factoren van grotere invloed dan cognitieve factoren. Om studenten te beïnvloeden, zijn in de loop van de tijd verschillende interventies ontwikkeld en onderzocht. In deze studie staan de effecten van verschillende soorten interventies op de attitudes en prestaties van studenten in exacte vakken centraal.

Prof. dr. C.A.M. van Boxtel, Universiteit van Amsterdam
Assessement in kunsteducatie

Er bestaat binnen het kunstonderwijs een groeiende behoefte aan goede beoordelingsmethoden en -instrumenten. De vraag is echter hoe beoordeling in het kunstonderwijs het beste gedaan kan worden. De studie zet methoden en hun effectiviteit voor zowel primair als secondair onderwijs op een rij.

Prof. dr. P.J. den Brok, Technische Universiteit Eindhoven
Leraren leren als gelijken: processen, factoren en uitkomsten

Dit onderzoek gaat over het leren van leraren ‘onder gelijken’. De onderzoekers bestuderen factoren als groepssamenstelling en vrijwillige of verplichte participatie, die het onderling leren van leraren in formele contexten beïnvloeden. Ze bestuderen ook de effecten van het onderling leren op individueel, klassikaal en schoolniveau.

Dr. S. Doolaard, Rijksuniversiteit Groningen
Effectieve klassenmanagementstrategieën in de onderwijspraktijk

Effectief management van de situatie in de klas is een voorwaarde voor effectief onderwijs. In deze studie worden managementstrategieën voor de situatie in de klas onderzocht, die bijdragen aan effectief onderwijs.

Dr. A.W. Lazonder, Universiteit Twente
Ondersteuning voor onderzoekend leren bij kinderen en adolescenten: wat werkt wanneer en waarom?

Onderzoekend leren kan een effectieve manier zijn om kennis over wetenschap te verwerven. Belangrijk is wel dat leerlingen en studenten hier actief bij worden ondersteund. De onderzoekers kijken welke vormen het meest effectief zijn voor verschillende soorten leerlingen.

Prof. dr. H.J.M. van Oers, Vrije Universiteit
De rol van de docent bij onderzoekend leren door leerlingen in de klas

Onderzoekend leren biedt leerlingen goede mogelijkheden om hun leren te verbeteren. Maar veel leraren vinden onderzoekend leren een veeleisende benadering. Ook is nog niet duidelijk wat leraren precies moeten doen om het onderzoekend leren te bevorderen. De onderzoekers van deze studie proberen daar handvatten voor te geven.

Dr. F.J. Prins, Universiteit Utrecht
Invloed van toetsing op motivatie: effecten en mechanismen in verschillende contexten

In deze studie staan zowel het effect van beoordelen op motivatie als de erbij horende mechanismen centraal. De onderzoekers zullen hierbij onder meer differentiëren tussen verschillende manieren en contexten van beoordelen.

Prof. dr. O.M. Tucha, Rijksuniversiteit Groningen 
Doen wat werkt: interventies in de klas voor kinderen met symptomen van ADHD

Iedere leraar in het basisonderwijs wordt geconfronteerd met het onderwijs aan kinderen met Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). Doel van deze studie is om een uitgebreid en systematisch overzicht van de literatuur te verschaffen over de effectiviteit van
niet-farmacologische interventies in de klas, gericht op kinderen met ADHD, maar ook op hun klasgenoten.

Prof. dr. L.T.W. Verhoeven, Radboud Universiteit Nijmegen 
Interventies bij leesproblemen en dyslexie: wat werkt?
Deze studie onderzoekt welke interventies effectief zijn gebleken bij kinderen met leesproblemen en dyslexie.

De PROO laat regelmatig review studies uitvoeren, zodat er meer inzicht komt in voor de praktijk bruikbare kennis uit recente wetenschappelijke literatuur. De PROO maakt deel uit van het nieuwe Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).